Authenticiteitsonderzoek / Beeldonderzoek / Geluidsonderzoek

Geluidsonderzoek

Authenticiteitsonderzoek / Beeldonderzoek / Geluidsonderzoek

Twijfelt u aan de echtheid van een beeldopname of geluidsopname? Heeft u het vermoeden dat een beeldopname is gemanipuleerd? Of wilt u een geluidsopname laten optimaliseren?

Authenticiteitsonderzoek

Authenticiteitsonderzoek ziet toe op het vaststellen dan wel uitsluiten van de echtheid van bijvoorbeeld een beeldopname of geluidsopname.

De deskundigen van het FDRB beschiken over de juiste kennis en ervaring om, zonodig met behulp van voor het onderzoek geschikte software, een authenticiteitsonderzoek te verrichten naar de echtheid van beeldopnamen of geluidsopnamen. De opnamen worden hierbij nauwkeurig onderzocht op mogelijke sporen van manipulatie zoals knip- en plakwerk.

Beeldonderzoek

Beeldonderzoek kan onder meer van toepassing zijn wanneer u beelden wilt laten optimaliseren of wanneer gezocht moet worden naar bepaalde details die een rol kunnen spelen in uw zaak.

Ook is het mogelijk details uit te vergroten en middels belichting of andere effecten uit te filteren en dit te vergelijken met andere beelden om na te gaan of bijvoorbeeld op alle beelden dezelfde auto zichtbaar is.

Daarnaast kan (een deel van) de opname bestudeerd worden waarbij een rapport wordt opgesteld van hetgeen door de deskundige(n) is waargenomen, en of deze bevindingen al dan niet overeenkomen met bevindingen uit eerder onderzoek.

Geluidsonderzoek

Allereerst wordt het fragment door de deskundigen van het FDRB getoetst op mogelijkheden. Het kan zijn dat een opname van slechte kwaliteit is, dan kan worden getracht de geluidsopname te optimaliseren.

Geluidsonderzoek wordt vaak verricht om na te gaan wat er precies op het fragment is te horen. Dit kan gaan om geluiden of om gesprekken. Eventueel kan van deze gesprekken een transcript worden opgesteld.

Een andere veelvoorkomende reden om onderzoek te laten verrichten is, wanneer sprake is van meerdere deelnemers aan verschillende gesprekken en waarbij de vraag is welke spreker in welk gesprek is te horen. Hierbij worden de stemmen afzonderlijk gefilterd en onderling vergeleken.

Behalve onderzoek zoals omschreven in bovenstaande voorbeelden, zijn tal van andere zaken te bedenken waarin dergelijke onderzoeken uitkomst kunnen bieden. Dit geldt zowel voor op zichzelfstaande zaken als voor uitgebreidere dossiers waarin het slechts een onderdeel van een groter geheel is.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

FDRB
Verstuur via WhatsApp